UlicaEkologiczna.pl

Regulamin konkursu “Gotuj się do Świąt”

Regulamin konkursu “Gotuj się do Świąt”

1 Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Gotuj się do Świąt” (zwany dalej “Konkursem”).
  2. Regulamin (“Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  3. Organizatorem Konkursu jest Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, wydawca serwisu http://ulicaekologiczna.pl z siedzibą w Warszawie (kod: 02-798), przy ul. Ekologicznej 15 lok. 32A, posiadająca numer REGON 140394571, NIP 123-099-78-07, zwana dalej “Organizatorem”.
  4. Partnerem Konkursu jest sklep internetowy www.jestem-eko.pl, prowadzony przez firmę Bio i Eko Sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mielęckiego 3, o numerze KRS: 0000382221, numerze REGON: 241923494 oraz numerze NIP: 634-278-34-22z , zwana dalej “Partnerem”.
  5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 3.12.2014 do 10.12.2014 roku za pośrednictwem Internetu, na stronach serwisu Organizatora www.ulicaekologiczna.pl. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

2 Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, publicznego udostępnienia w Internecie listy imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu realizacji nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Organizator zastrzega, że prace konkursowe, imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na stronach serwisu internetowego http://ulicaekologiczna.pl Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

3 Przebieg Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 2. Zadanie konkursowe polega na podaniu przepisu na potrawę świąteczną oraz przesłaniu fotografii przedstawiającej daną potrawę wykonaną przez Uczestnika według podanego przepisu. Przepis musi zawierać przynajmniej jeden produkt z kategorii sklepu Partnera http://jestem-eko.pl/277-przygotuj-z-nami-swieta. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: konkurs@ulicaekologiczna.pl.
 3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe do udziału w Konkursie zostanie dopuszczone to zgłoszenie, które nadeszło na serwer jako pierwsze. Zgłoszenie konkursowe może zostać opublikowane w sekcji konkursowej w serwisie http://ulicaekologiczna.pl oraz na fanpage’u serwisu, prowadzonym na stronie internetowej http://facebook.com.
 5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 1. W wyniku Konkursu Jury, o którym mowa w § 3 ust. 5, wyłoni do 12.12.2014 roku troje Zwycięzców nagrody głównej, których zgłoszenia zostaną uznane za najciekawsze.
 2. Każdy z uczestników może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.
 3. Nagrodami w Konkursie są: 3 plecaki – ECOLunchbag.

Wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 220 zł brutto.

 1. Dane Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego www.ulicaekologiczna.pl w dniu 13.12.2014 roku.
 2. W czasie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami przez podanym w zgłoszeniu Konkursowym adres e-mail w celu ustalenia szczegółów (w tym terminu i sposobu) odbioru nagród.
 3. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie do siedmiu dni roboczych od dostarczenia, jego prawo do nagrody wygasa.
 4. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niepodania lub podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.
 5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 6. W przypadku wygaśnięcia prawa Zwycięzcy Konkursu do nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Partnera.

5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu i nagrodami należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, ul. Ekologiczna 15 lok. 32A, 02-798 Warszawa, z dopiskiem “Gotuj się do Świąt” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy składać osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

6 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie jego trwania w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.ulicaekologiczna.pl, na stronach sekcji konkursowej.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 3.12.2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji