UlicaEkologiczna.pl

Regulamin konkursu “Miejsce na skarby”

Regulamin konkursu “Miejsce na skarby”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Miejsce na skarby” (zwany dalej “Konkursem”).

2. Regulamin (“Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, wydawca serwisów http://ulicaekologiczna.pl oraz http://zycierzeczy.pl, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-798), przy ul. Ekologicznej 15 lok. 32A, posiadająca numer REGON 140394571, NIP 123-099-78-07, zwana dalej “Organizatorem”.

4. Partnerem Konkursu i Fundatorem nagród wskazanych w §4 ust. 3 jest firma HO::LO studio, z siedzibą w Koszalinie (75-254) przy ulicy Franciszkańskiej 24, posiadająca numer REGON:331463790 , NIP:669-200-19-92 zwana dalej “Partnerem”.

5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 24.04.2013 do 09.05.2013 roku za pośrednictwem Internetu, na stronach serwisu Organizatora www.ulicaekologiczna.pl. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, publicznego udostępnienia w Internecie listy imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu realizacji nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Organizator zastrzega, że prace konkursowe, imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na stronach serwisu internetowego http://ulicaekologiczna.pl Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu upcyklingowego portfela (portmonetki, saszetki, piórnika) oraz przesłaniu fotografii przedstawiającej przedmiot wykonany przez Uczestnika z wykorzystaniem surowców wtórnych. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: konkurs@ulicaekologiczna.pl.

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe do udziału w Konkursie zostanie dopuszczone to zgłoszenie, które nadeszło na serwer jako pierwsze. Zgłoszenie konkursowe może zostać opublikowane w sekcji konkursowej w serwisie http://ulicaekologiczna.pl oraz na fanpage’u serwisu http://zycierzeczy.pl, prowadzonym na stronie internetowej http://facebook.com.

5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W wyniku Konkursu Jury, o którym mowa w § 3 ust. 5, wyłoni do 11.05.2013 roku troje Zwycięzców nagrody głównej, których zgłoszenia zostaną uznane za najciekawsze. Jury wybierze również troje laureatów nagród dodatkowych (wyróżnień).

2. Każdy z uczestników może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna – torba w dowolnym modelu z aktualnej na dzień wyboru oferty sklepu internetowego HO:LO działającego pod adresem www.ho-lo.pl

b) nagroda dodatkowa (wyróżnienie) – zestaw piórnik i notes w modelu wybranym przez Fundatora nagród.

Wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 220 zł brutto.

4. Dane Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego www.ulicaekologiczna.pl w dniu 11.05.2013 roku.

5. W czasie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami przez podanym w zgłoszeniu Konkursowym adres e-mail w celu ustalenia szczegółów (w tym terminu i sposobu) odbioru nagród.

6. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie do siedmiu dni roboczych od dostarczenia, jego prawo do nagrody wygasa.

7. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niepodania lub podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.

8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9. W przypadku wygaśnięcia prawa Zwycięzcy Konkursu do nagrody pozostaje ona do dyspozycji Partnera.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, ul. Ekologiczna 15 lok. 32A, 02-798 Warszawa, z dopiskiem “Miejsce na skarby” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje dotyczące nagród konkursowych należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Partnera pod adresem: ul. Franciszkańska 24, 75-524 Koszalin, z dopiskiem “Miejsce na skarby” w terminie do 30 dni od daty otrzymania nagrody konkursowej.

3. Reklamacje należy składać osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie jego trwania w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.ulicaekologiczna.pl, na stronach sekcji konkursowej.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 24.04.2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wybór redakcji