UlicaEkologiczna.pl

Regulamin konkursu “Niech ci woda sodowa uderzy do głowy”

Regulamin konkursu “Niech ci woda sodowa uderzy do głowy”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Niech ci woda sodowa uderzy do głowy” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Regulamin (“Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-798), przy ul. Ekologicznej 15 lok. 32A, posiadająca numer REGON 140394571, NIP 123-099-78-07, zwana dalej “Organizatorem”.

4. Partnerem Konkursu i Fundatorem nagród wskazanych w §4 ust. 3 jest FAST Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-241), ul. Przedpole 1, posiadająca numer REGON 140120916, NIP 525-233-26-55, zwana dalej “Partnerem”.

5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 05.04.2013 do 19.04.2013 roku za pośrednictwem Internetu, na stronach serwisu Organizatora www.ulicaekologiczna.pl. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, publicznego udostępnienia w Internecie listy imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu realizacji nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Organizator zastrzega, że prace konkursowe, imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na stronach serwisu internetowego www.ulicaekologiczna.pl. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wymyśl hasło namawiające do porzucenia butelek PET”. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać za pomocą dedykowanego mechanizmu umieszczonego na stronie konkursowej.

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe do udziału w Konkursie zostanie dopuszczone to zgłoszenie, które nadeszło na serwer jako pierwsze.

5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W wyniku Konkursu Jury, o którym mowa w § 3 ust. 5, wyłoni do 24.04.2013 roku dwóch Zwycięzców, których zgłoszenia zostaną uznane za najciekawsze, przy czym jeden uczestnik stanie się zdobywcą nagrody głównej, a drugi – nagrody drugiej.

2. Każdy z uczestników może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna  – zestaw Sodastream GENESIS WWB (syfon, nabój CO2, próbka wybranego przez Partnera syropu)

b) nagroda druga  – zestaw Sodastream JET WWB (syfon, nabój CO2, próbka wybranego przez Partnera syropu).

Wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

4. Dane Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego www.ulicaekologiczna.pl w dniu 25.04.2013 roku.

5. W czasie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu ustalenia adresu korespondencyjnego, na który następnie zostaną wysłane nagrody konkursowe. Nagrody te zostaną wysłane przez Partnera w czasie do czternastu dni roboczych od otrzymania wskazanego wyżej adresu korespondencyjnego.

6. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie do czternastu dni roboczych od wysłania jego prawo do nagrody wygasa.

7. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niepodania lub podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.

8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9. W przypadku wygaśnięcia prawa Zwycięzcy Konkursu do nagrody pozostaje ona do dyspozycji Partnera.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, ul. Ekologiczna 15 lok. 32A, 02-798 Warszawa, z dopiskiem „Niech ci woda sodowa uderzy do głowy” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje dotyczące nagród konkursowych należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Partnera pod adresem: FAST Poland Sp. z o.o., 05-090 Puchały, ul. Sokołowska 10, z dopiskiem „Niech ci woda sodowa uderzy do głowy” w terminie do 30 dni od daty otrzymania nagrody konkursowej.

3. Reklamacje należy składać osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie jego trwania w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.ulicaekologiczna.pl, na stronach sekcji konkursowej.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 05.04.2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji