UlicaEkologiczna.pl

Regulamin konkursu “Re-konstrukcje”

REGULAMIN KONKURSU „RE-KONSTRUKCJE czyli drugie życie śmieci”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu po nazwą ”RE-KONSTRUKCJE czyli drugie życie śmieci” (dalej „Konkurs”) jest TVN S.A. właściciel portalu www.uwaga.tvn.pl z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 166, zarejestrowana pod numerem KRS 0000213007, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 24.04.2012 r. – 31.05. 2012 r.

3. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej

4. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełnią wymagania określone niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).

5. Pracownicy TVN SA oraz członkowie ich małżonkowie i krewni nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 2

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie może brać  osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która spełni następujące warunki:
  1. przetworzy niepotrzebne, zepsute przedmioty oraz rzeczy, które powszechnie nazywamy śmieciami, na coś nowego, użytecznego,
  2. wykona film lub zdjęcie ukazujące stworzony przez siebie przedmiot oraz
  3. dokona zgłoszenia do Konkursu poprzez przesłanie wskazanego filmu lub zdjęcia na adres poczty elektronicznej:  twojauwaga@tvn.pl wraz ze swoimi danymi teleadresowymi, obejmującymi imię i nazwisko Uczestnika, jego adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) oraz telefon kontaktowy.
 2. Przesłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem do Konkursu na adres twojauwaga@tvn.pl jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
 3. W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wielokrotnie, przy czym za każdym razem zgłoszenie jest równoznaczne z przesłaniem filmu lub zdjęcia innego, stworzonego przez siebie przedmiotu.
 1. Wyboru zwycięskich przedmiotów ocenianego w Konkursie ze zdjęć lub filmów przesłanych przez Uczestników, dokona Jury Konkursowe.
 2. Jury Konkursowe wybierze przetworzone przedmioty, które uzna za najbardziej kreatywnie, pomysłowo, innowacyjnie i/lub oryginalnie przetworzone.
 3. Jury Konkursowe zostało powołane przez Organizatora Konkursu i składa się z 3 osób: szefa wydania internetowego TVN UWAGA!, przedstawiciela portalu ulicaekologiczna.pl i Dominika Dobrowolskiego, ekologa i podróżnika związanego z portalem www.cycling-ecycling.eu .
 4. Jury Konkursowe dokona wyboru zwycięzców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów i ogłosi swój wybór na WWW.tvn.uwaga.pl lub w programie TVN UWAGA! w terminie do dnia 07.06.2012 roku.
 5. Wydanie nagród zwycięzcom zostanie dokonane w ciągu dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu, to jest w terminie do dnia 07.08.2012 roku.
 6. Imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania zwycięzców mogą być ujawnione publicznie na www.uwaga.tvn.pl lub programie TVN UWAGA!.

§ 3

WARUNKI KONKURSU

 1. Zdjęcia i filmy zgłaszane do Konkursu muszą spełniać poniższe kryteria:

– zdjęcia o wadze nie przekraczającej 40 MB;

– filmy o wadze nie przekraczającej 40 MB.

 1. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie filmu lub zdjęć na stronach internetowych oraz w programach telewizyjnych przez TVN S.A. oraz inne spółki z Grupy TVN.
 2. Udzielona przez Uczestnika Konkursu licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Powyższa licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

a)    utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b)    zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c)     wprowadzania do obrotu,

d)    wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e)     publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f)       publicznego wykonania,

g)     publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h)     wystawiania,

i)       wyświetlania,

j)       użyczania i/lub najmu,

k)     nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), przewodowego oraz bezprzewodowego przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l)       nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m)   reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód.
 2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że (i) ma pełne prawo do dysponowania filmem i/lub zdjęciami oraz, że korzystanie z filmu i/lub zdjęć nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, (ii) przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do filmu i/lub zdjęć, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik potwierdza, że przysługujące mu prawa do filmu i/lub zdjęć obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że osoby zaprezentowane w filmie i/lub na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN. Jeśli Uczestnik Konkursu nie dysponuje zgodą na rozpowszechnianie wizerunku jakiejkolwiek osoby, wówczas przesyłając zdjęcie zobowiązany jest do wyraźnego poinformowania o tym fakcie Organizatora pod rygorem poniesienia przez Uczestnika Konkursu stosownej odpowiedzialności finansowej i prawnej.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 6 powyżej na każde żądanie Organizatora.
 5. Przesyłając film i/lub zdjęcie Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie filmu i/lub zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, zniesławiające, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej i/lub etnicznej i/lub wyznaniowej, propagujące piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści.

§ 4

NAGRODY

 1. W Konkursie do wygrania są cztery nagrody:

a) nagroda główna, obejmująca stworzenie przez Organizatora reportażu o zwycięskim projekcie i jego autorze. Reportaż zostanie wyemitowany na stronie internetowej WWW.tvn.uwaga.pl lub programie TVN UWAGA! w terminie do dwóch miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu.  Nagrodę Główną otrzyma jeden Uczestnik Konkursu;

b) trzy wyróżnienia Jury Konkursu polegające na wymienieniu nazwisk wybranych Uczestników na stronie internetowej WWW.uwaga.tvn.pl lub programie TVN UWAGA!..

 1. Jeżeli zwycięzca nagrody głównej z przyczyn od Organizatora niezależnych nie będzie uczestniczyć w przygotowaniu reportażu będącego świadczeniem nagrody, w terminie określonym w ust. 1 tego paragrafu, i nie ustali tego świadczenia na innych warunkach z Organizatorem, wtedy traci on nieodwołalnie  prawo do nagrody.
 2. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem  „Komisja sprawdzająca – konkurs RE-KONSTRUKCJE czyli drugie życie śmieci”.
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do Organizatora.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
 6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą Uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

Zmiany Regulaminu Konkursu

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzania Konkursu.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji regulaminu.

§ 7

Publikacja Regulaminu Konkursu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie TVN (ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa) oraz na WWW.uwaga.tvn.pl.

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora
(TVN S.A. z siedzibą w Warszawie  02-952, ul. Wiertnicza 166), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania nagrody i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy, w tym również w ramach Audycji – nie dłużej niż przez okres  przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.  Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.  Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom.

4.  Organizator Konkursu może zwrócić się do uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy uczestnik konkursu będzie poinformowany.

5.  Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych TVN S.A. należy kierować na adres Organizatora –  ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa”

6.  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do  nagrody lub odmowy jej wydania.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji