UlicaEkologiczna.pl

Regulamin konkursu “Konkurs zdrowo wysmażony”

§ 1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs zdrowo wysmażony” (zwanego dalej Konkursem) na zdrowy przepis do wykonania na patelni oraz zasady wyłonienia przez Kapitułę, spośród osób, które wezmą udział w konkursie (zwanych dalej Użytkownikami), zdobywców nagród (zwanych dalej Zdobywcami Nagród).

§2

Organizatorem Konkursu jest portal Ulicaekologiczna.pl – Pion Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości mających siedzibę w Warszawie przy ulicy Pięknej 68, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadających NIP 524-24-95-143,Sponsorem nagród w konkursie jest Organic Farma Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Głubczyckiej 11/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 293247, posiadająca NIP 522-280-57-93

§3

Uczestnikiem Konkursu, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która dokona zgłoszenia do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w § 8.3. poniżej. Uczestnik niespełniający wymienionych warunków, może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Konkursie na dowolnym jego etapie.

§4

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Sponsora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§ 5

Konkurs rozpoczyna się dnia 11 stycznia 2011 r. i trwać będzie do dnia 24 stycznia 2011 r.

§ 6

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy na adres konkurs@ulicaekologiczna.pl wysłać autorski przepis na danie do wykonania na patelni z możliwie najmniejszą zawartością tłuszczu.

§ 7

Nagrodami w Konkursie są:

  • kosz wartości 300 zł i 4 wyróżnienia – kosze wartości – po 50 zł;
  • nagroda główna od Green Pan – patelnia Stockholm 26 cm, wartość 294 zł i 4 wyróżnienia – 4 patelnie Kyoto 24 cm wartości po 203 zł

§ 8

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu. Kapituła składa się z 2 osób: pracownika Organizatora oraz przedstawiciela Sponsora Konkursu.

2. Przy wyborze zwycięskiego przepisu Kapituła będzie kierowała się kryterium oryginalności i pomysłowości oraz najkorzystniejszym wpływem dania na zdrowie. Decyzja o przyznaniu nagród będzie zależała wyłącznie od własnej oceny Kapituły i będzie decyzją ostateczną.

3.Oceny oraz wyboru najoryginalniejszego przepisu spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła dokona w terminie do dnia 28 stycznia 2011 r., a portal Ulicaekologiczna.pl opublikuje na swoich łamach rozstrzygnięcie konkursu do 1 lutego 2011 r.

4. Laureaci konkursu zobowiązują się do dnia 14 lutego odebrać nagrody w siedzibie Organizatora.

5.W przypadku nieodebrania Nagrody lub zrzeczenia się prawa do niej przez Zwycięzcę, Kapituła wyłoni kolejnego Zwycięzcę nie później niż tydzień po ustaleniu faktu zaistniałej sytuacji. W przypadku nieodebrania nagród, nagrody te Organizator wykorzysta do przeprowadzenia innego konkursu.

§ 9

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 10

1. Informacja o konkursie oraz Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Ulicaekologiczna.pl.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestników Konkursu do wysokości wartości przysługującej korzyści (nagrody).

3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011

ORGANIZATOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji