UlicaEkologiczna.pl

Regulamin konkursu “Papierowa Epoka”

§ 1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą “ Papierowa Epoka” (zwanego dalej Konkursem) na przyporządkowaniu sukienek do epoki,z której pochodzą i podanie odpowiedzi, która postać (historyczna, literacka) pasuje do danej sukni wraz z uzasadnieniem dlaczego oraz zasady wyłonienia przez Kapitułę, spośród osób, które wezmą udział w konkursie (zwanych dalej Użytkownikami), zdobywców nagród (zwanych dalej Zdobywcami Nagród).

§2

Organizatorem Konkursu jest portal Ulicaekologiczna.pl – Fabryka Dobrych Rzeczy Gabriela Kunert, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ekologicznej 15 m 32a , posiadająca NIP 1230997807 oraz REGON: 140394571; Sponsorem nagród: 4 książek “Kobiety z domu Soni” wyd. Prószyński i S-ka o wartości 35,00zł w konkursie jest Sabina Czupryńska , nr PESEL: 77020205003. Organizator konkursu dodatkowo zapewni ze swojej strony gadżety reklamowe, jako dodatek do nagrody głównej.

§3

Uczestnikiem Konkursu, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która dokona zgłoszenia do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w § 8.3. poniżej. Uczestnik niespełniający wymienionych warunków, może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Konkursie na dowolnym jego etapie.

§4

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Sponsora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§ 5

Konkurs rozpoczyna się dnia 6 lipca 2012 r. i trwać będzie do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 6

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy na adres konkurs@ulicaekologiczna.pl wysłać odpowiedzi z podaniem epoki,z której pochodzą sukienki oraz opisać, która postać (historyczna, literacka itd) pasuje do danej sukienki wraz z uzasadnieniem dlaczego.

§ 7

Nagrodami w Konkursie są:

·2 wyróżnienia w postaci książki “Kobiety z domu Soni” wyd. Prószyński i S-ka o wartości 35,00zł

·nagroda główna – 2 książki wraz z autografem“Kobiety z domu Soni” wyd. Prószyński i S-ka o wartości 35,00zł gadżet reklamowy Organizatora.

§ 8

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu. Kapituła składa się z 2 osób: pracownika Organizatora oraz Sponsora konkursu Panią Sabinę Czupryńską.

2. Przy wyborze zwycięskiego przepisu Kapituła będzie kierowała się kryterium zgodności ,oryginalności i pomysłowości. Decyzja o przyznaniu nagród będzie zależała wyłącznie od własnej oceny Kapituły i będzie decyzji ostateczną.

3.Oceny oraz wybór nadesłanych odpowiedzi Kapituła dokona w terminie do dnia 5 sierpnia 2012 r., a portal Ulicaekologiczna.pl opublikuje na swoich łamach rozstrzygnięcie konkursu do 10 sierpnia 2012 r.

4. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą do dnia 10 sierpnia 2012 roku.

5.W przypadku nieodebrania Nagrody lub zrzeczenia się prawa do niej przez Zwycięzcę, Kapituła wyłoni kolejnego Zwycięzcę nie później niż tydzień po ustaleniu faktu zaistniałej sytuacji. W przypadku nieodebrania nagród, nagrody te Organizator wykorzysta do przeprowadzenia innego konkursu.

§ 9

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 10

1. Informacja o konkursie oraz Regulamin są umieszczone na stronie internetowej Ulicaekologiczna.pl.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestników Konkursu do wysokości wartości przysługującej korzyści (nagrody).

3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

Warszawa, dnia 3 lipca2012r.

ORGANIZATOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji