22.01
2015

Transport w Polsce emituje coraz mniej dwutlenku węgla


Transport jest odpowiedzialny za 23,7% emisji dwutlenku węgla do atmosfery w Unii Europejskiej i stanowi drugie najważniejsze jego źródło. Głównym odpowiedzialnym za emisję w transporcie (72,8%) jest transport drogowy. Jest on również głównym źródłem pozostałych zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu.

Polska jest siódmym krajem pod względem emisji dwutlenku węgla z transportu w Europie. W 2012 roku wyemitowaliśmy prawie 321 mln ton CO2 do atmosfery. Co ciekawe w porównaniu z rokiem 2010, emisja ta spadła o prawie 9 milionów ton!

Transport - infografika

Transport – infografika

Transport w Europie opiera się w 94% na ropie oraz produktach ropopochodnych. Komisja Europejska szacuje, że sam transport jest drugim na świecie największym, po przemyśle, użytkownikiem energii. Aby zatrzymać energochłonność transportu Komisja Europejska w swojej strategii „Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” określiła jako cel obniżenie o 60% emisji CO2 w transporcie do 2050 r. Strategia dotycząca sektora transportu ma na celu stopniowe zastępowanie ropy naftowej paliwami alternatywnymi i rozbudowę niezbędnej infrastruktury. Celem tej strategii są również oszczędności w kosztach przywozu ropy. Do osiągnięcia tych celów przyczynić mają się między innymi pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi.

Według strategii niektóre miasta mają do 2030 roku mieć zerową emisję dwutlenku węgla dzięki stopniowej eliminacji z miast pojazdów zasilanych paliwami konwencjonalnymi. Unia Europejska podkreśla też wagę stworzenia tzw. jednolitego europejskiego obszaru transportu, ułatwiającego przemieszczanie się obywateli i towarów, obniżającego jego koszty i zapewniającego zrównoważony rozwój transportu europejskiego.