09.06
2015

Chcesz dopłaty do instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj, jak ją uzyskać


Od 24 kwietnia zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów zakupu i montażu systemów fotowoltaicznych, dzięki programowi „EKoKredyt Prosument”.

słoneczny dach

Instalacji solarnych reklamować nie trzeba, korzyści z nich są oczywiste: chronią przed częstymi podwyżkami cen prądu, a w ostatnich latach ceny energii rosły średnio o 5 % rocznie. System fotowoltaiczny to odnawialne źródło energii, nie generuje zatem zanieczyszczenia powietrza (zero emisji gazów cieplarnianych!), a po okresie użytkowania panele podlegają recyclingowi.

Warto zatem mieć je na swym dachu. Co zrobić, by zyskać wsparcie finansowe dla zainstalowania na swym dachu ogniw fotowoltaicznych? Z pomocą przychodzi wyżej wspomniany program „EKoKredyt Prosument”.

Kim jest Prosument?
Prosument jest programem dopłat do mikroinstalacji produkujących prąd. „EKoKredyt Prosument” to dofinansowanie na zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, dostępnych w oddziałach BOŚ Banku.

Kto może ubiegać się o dotację?

 • osoby fizyczne
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

Warunki uzyskania dotacji:

 • Projekt instalacji musi zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
 • Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać przynajmniej 5 lat gwarancji, a gwarancja wykonawcy musi wynosić przynajmniej 3 lata
 • Projekt instalacji musi zawierać:
  – schemat instalacji
  – opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  – kosztorys
  – licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych
  – zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe i odgromowe systemu
  – informacje o oczekiwanym efekcie ekologicznym
 • Projekt instalacji powinien przewidywać jedno z rozwiązań:
  – podłączenie do sieci elektromagnetycznej
  – zastosowanie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej
  – zastosowanie innych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła
 • Moduły fotowoltaiczne winny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN 61646, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą
 • Jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji nie może przekraczać:
  – dla instalacji o mocy poniżej 10kW, bez akumulatorów – 8000 zł/kW
  – dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW,bez akumulatorów – 6000 zł/kW
  – przy zastosowaniu akumulatorów – dodatkowo 5000 zł/kW pojemności akumulatora

 

Dofinansowanie – informacje

 • Od 24 kwietnia 2015 roku ruszył nabór wniosków.
 • Dofinansowanie dostępne jest w formie dotacji, której wysokość wynosi 40% w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w 2015 roku, oraz 30% jeśli wniosek zostanie złożony w 2016 roku.
 • Do otrzymania dofinansowania konieczne jest również zawarcie umowy kredytowej w ramach Programu „EKoKredyt Prosument”, z oprocentowanie 1% w skali roku, przyznanego maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być krótszy, w zależności od gwarancji wystawionej przez producentów urządzeń oraz formy zabezpieczenia kredytu.

 

Prosument_sloneczny_dach_v4
Kredyt krok po kroku

 • Złożenie wniosku wraz, z:
  – Zaświadczeniami o dochodach lub innymi dokumentami pozwalającymi na dokonanie oceny zdolności kredytowej
  – Projektem instalacji, sporządzonym przez osoby posiadające uprawnienia budowlane dotyczące projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. Musi zawierać schemat instalacji, opis wraz z podaniem podstawowych parametrów tj. moc nominalna, sprawność czy zakładany uzysk energii
  – Kosztorysem
  – Dokumentami potwierdzającymi kompetencje projektanta zgodnie z wymogami NFOSiGW
  – Potwierdzeniem zgodności urządzeń z odpowiednimi normami
  – Prawie do dysponowania danym budynkiem
  – Kopią odpowiednich pozwoleń na budowę lub oświadczenie, że takie pozwolenie nie jest potrzebne*
  – Dokumentami służącymi do oceny dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej), a także oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie z innych środków publicznych.
 • Zawarcie umowy kredytowej
 • Przedłożenie w banku umowy z wykonawcą instalacji zawierającej:
  – Prognozowany uzysk energii
  – Odpowiedzialność wykonawcy i gwarancja na okres 3 lat
  – Zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad instalacji w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia
 • Przedstawienie gwarancji producenta, wraz z:
  – Informacjami na temat instalacji i spełnianiu przez nią kryteriów programu
  – Określenie czasu trwania gwarancji (minimum 5 lat)
  – Po wykonaniu instalacji należy złożyć w banku protokół odbiorczy, umowę umożliwiającą wprowadzenie energii do sieci i ewentualnie koncesję (nie jest ona wymagana dla domowych mikroinstalacji o mocy do 40 kWe), a także faktury potwierdzające poniesione koszty

  *Zgodnie z aktualną wersją Prawa budowlanego (art. 29) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych. Utrzymanie dotacji z Prosumenta wymaga od beneficjenta m.in. zachowania okresu trwałości instalacji przez okres minimum 3 lat oraz przekazywania danych o produkcji energii.

 

P1000653

Tekst powstał we współpracy z portalem Słoneczny Dach