18.10
2016

Woda mineralna i źródlana – wielka różnica!


Wody butelkowane dzielą się na: naturalne mineralne, źródlane, stołowe. Najpopularniejsze są wody źródlane, które stanowią ok. 75% wszystkich wód butelkowanych. 

 

image_04

 

Naturalne wody mineralne

 Do grupy tej zalicza się „wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniącą się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi.” Wspomniane w tej definicji korzystne dla zdrowia właściwości niektórych naturalnych wód mineralnych są wynikiem zawartości w nich znaczących stężeń takich składników jak: wapń, magnez, sód, żelazo(II), fluorki, wodorowęglany, siarczany, chlorki.

Określa się przy tym minimalne stężenia w/wym. składników mające znaczenie dla ich oddziaływania na organizm człowieka. Wody mineralne są jedynym rodzajem wód mogących w swym nazewnictwie używać określenia „naturalne”.

 

Wody źródlane

Wodą źródlaną jest woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nie różniąca się składem mineralnym i właściwościami od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonymi w stosownych przepisach. Wody źródlane pochodzą często z płytszych warstw wodonośnych niż wody mineralne i zawierają mniej rozpuszczonych składników. Są to głównie wodorowęglany wapnia i magnezu – stopień mineralizacji 150-500 mg/1l.

Wody stołowe

Woda stołowa jest to woda otrzymywana przez dodanie do wody źródlanej lub naturalnej wody mineralnej niskozmineralizowanej:
  • innej naturalnej wody mineralnej wysokozmineralizowanej
  • co najmniej jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne, takich jak: wapń, magnez, sód, chlorki, siarczany, wodorowęglany

Wody stołowe mogą pełnić funkcję wód profilaktyczno – zdrowotnych w rejonach, gdzie nie ma podaży naturalnych wód mineralnych zawierających wyżej wymienione składniki. Ponieważ ich skład jest modyfikowany w procesie produkcji, nie można ich określać ani też reklamować jako wód naturalnych.

Kwalifikacja rodzajowa i uznanie danej wody jako naturalnej wody mineralnej lub wody źródlanej przeprowadzane są na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych uzupełnionego Rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2004 r. Dokonuje się więc bardzo szczegółowo oceny pochodzenia wody i warunków geologicznych w strefie jej występowania dla ustalenia związku pomiędzy oznaczonym składem chemicznym a środowiskiem naturalnym. W czasie tej szczegółowej oceny wyklucza się obecność w wodzie wszystkich szkodliwych substancji takich jak pestycydy, detergenty, pierwiastki promieniotwórcze, bakterie szkodliwe dla organizmu ludzkiego.