UlicaEkologiczna.pl
Edukacja ekologicznaFaunaOchrona środowiska

Zimowi goście na zatoce

Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka (PLB220005) obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, pomiędzy wybrzeżem Półwyspu Hel na północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia Wisły śmiałej na zachodzie i południu i linią pomiędzy ujściem Wisły śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej. Zawiera zatem samą Zatokę Pucką i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej rozpościerających się na wschód od niej. Obszar obejmuje również łąki nadmorskie koło Osłonina i Rewy.

Obszar ten stanowi ważną ostoję ptaków o znaczeniu europejskim, w tym w szczególności obok Zatoki Pomorskiej, Zalewu Wiślanego, Ławicy Słupskiej stanowi ważne miejsce zimowania ptaków na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Liczebności oraz skład gatunkowy ptaków wodno-błotnych w zatoce zależy od przebiegu pogody oraz stanu zlodzenia. Skład gatunkowy oraz liczebność zimujących ptaków jest zatem inny podczas mroźnych jak i łagodnych zim.

Wśród morskich gatunków kaczek odbywających lęgi na terenach na północ od Polski i rzadko widywanych zimą na śródlądziu wymienić należy lodówki, których liczebność na tym obszarze w czasie zimy szacuje się do ok. 30 000 osobników (co stanowi ok. 12% populacji krajowej gatunku) oraz uhle, z populacją liczącą do ok. 9000 osobników (ok. 15% populacji krajowej).Gatunki te są zagrożone w skali globalnej (VU wg IUCN  2012). Wody Zatoki są zatem ważne dla zachowania światowych populacji tych gatunków. W tysiącach liczona jest również zimująca populacja ogorzałki. Do innych gatunków blaszkodziobów, licznych zimą, wymienić można nurogęsi (do 17000) krzyżówki (do 7000), czernice (do 29 000), liczne podczas mroźnych zim gągoły (do 7000) , łabędzie nieme (do 3000). Kilka gatunków osiąga znaczniejsze liczebności podczas łagodnych zim w tym kormorany (do 16000), perkozy dwuczube (do 1700) czy łyski (do 9000). Znaczące liczebności osiągają alki (do 1700). Częstym zimowym gościem są również mewy, głównie śmieszka, mewa siwa i srebrzysta.

Grafika:
Magdalena Cyrczak-Skibniewska
http://www.cyrczak.com/
www.instagram.com/cyrografik
www.facebook.com/cyrografik
Źródła:
https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/09/IOW_POIS_Plan_Zarz_ZP.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/PLB220005.pdf
https://monitoringptakow.gios.gov.pl/otwarte-morze.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wybór redakcji